Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na remont pomieszczeń biurowych w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

 

pdfZapytanie ofertowepdfWynik postępowania