Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch pomieszczeń sanitarnych (wc) w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy przy ul. Mickiewicza 2

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Pobierz plik:pdfZapytanie ofertowepdfPrzedmiar robót
pdfWynik postępowania