PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

ogłasza konkurs

na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym w Wałbrzychu

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:


KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY WAŁBRZYCH

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław

Termin składania ofert — 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Kandydat przedstawiany Prezesowi Rady Ministrów będzie zobowiązany złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 poz. 273).

 

Pobierz plik:pdfKlauzula zgody347.91 KB