Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowiska inspektorów kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

miejsce wykonywania pracy:

- Wrocław – 6 osób
- Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze – 3 osoby
- Zespół Zamiejscowy w Legnicy – 1 osoby
- Zespół Zamiejscowy w Wałbrzychu – 3 osoby

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej (w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych) w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych (w tym mających osobowość prawną), na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
 • przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe preferowane (ekonomiczne, prawnicze, administracyjne),
 • prawo jazdy kat. B (umiejętność jazdy),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • zaangażowanie w podejmowane działania,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
 • rzetelność, dyskrecja i odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem odpowiednio: „Nabór na stanowisko inspektora kontroli w WKGF (we Wrocławiu lub Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu)", należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r., jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

 

Wrocław, 11 marca 2024 r.

 

Pobierz plik: pdfKlauzula zgody90.64 KB