Drukuj

 Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowisko Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
— miejsce wykonywania pracy: Wrocław

 

Wymagania konieczne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu zadań należy bieżące kierowanie pracą Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń, a w szczególności zapewnienie pełnej realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, terminowy i efektywny poprzez:

Oferta kandydata musi zawierać:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Wrocław”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 7 dni, począwszy od dnia upowszechnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

Wrocław, dnia 26 czerwca 2019 r.

 

 

Pobierz plik:
pdfOgłoszeniepdfKlauzula zgody

 

Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń nie rozstrzygnięto.