Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowisko Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
— miejsce wykonywania pracy: Wrocław

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,
 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań, a w szczególności ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o finansach publicznych,rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi  informatycznego systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ oraz pakietu MS Office (Excel, Word),
 • co najmniej czteroletni  staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu zadań należy bieżące kierowanie pracą Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń, a w szczególności zapewnienie pełnej realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, terminowy i efektywny poprzez:

 • planowanie i organizowanie zadań wykonywanych przez podległych pracowników z zakresu działalności, analitycznej, informacyjnej i szkoleniowej oraz kontroli formalno-rachunkowej dokumentów jednostek samorządu terytorialnego przekazywanych do nadzoru i kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
 • sprawowanie bieżącej kontroli merytorycznej przebiegu realizacji wyznaczonych zadań oraz reagowanie na nieprawidłowości,
 • dokonywanie analizy wykonania budżetów poprzez nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego oraz udział w przygotowaniu sprawozdania krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi - ramowego planu pracy Izby i sprawozdania z jego wykonania oraz działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Wrocław”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 7 dni, począwszy od dnia upowszechnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

Wrocław, dnia 26 czerwca 2019 r.

 

 

Pobierz plik:
pdfOgłoszeniepdfKlauzula zgody

 

Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń nie rozstrzygnięto.