Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowisko starszego referenta
w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

— miejsce wykonywania pracy: Wrocław - 1 stanowisko

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw administracyjno biurowych wydziału,
 • monitorowanie terminowości załatwiania spraw,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji,
 • udział w opracowaniu sprawozdania z działalności Izby,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i udzielanie informacji publicznej.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe lub średnie - minimum rok stażu pracy,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac na dokumentach elektronicznych,
 • znajomość ustawodawstwa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. analiz WIAS — 1”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 7 dni, począwszy od dnia upowszechnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

Wrocław, dnia 12 czerwca 2019 r.

 

 

Pobierz plik: pdfOgłoszeniepdfKlauzula zgody