Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na 4 stanowiska inspektorów kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
miejsce wykonywania pracy:

– Zespół Zamiejscowy w Legnicy — 1 osoby
– Zespól Zamiejscowy w Jeleniej Górze — 1 osoba
– Zespól Zamiejscowy w Wałbrzychu — 2 osoby

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

– przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej (w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych) w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach między gminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych (w tym mających osobowość prawną), na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
– przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania konieczne:

– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– wykształcenie wyższe II stopnia (ekonomiczne, prawnicze, administracyjne),
– prawo jazdy kat. B (umiejętność jazdy),
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
– znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego,
– umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
– zaangażowanie w podejmowane działania,
– umiejętność pracy w zespole.

Warunki dodatkowe:

– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
– umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków,
– komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
– rzetelność, dyskrecja i odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,
– terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferta kandydata musi zawierać:

– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora kontroli w WKGF w Zespole Zamiejscowym w Wałbrzychu lub Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze lub Zespole Zamiejscowym w Legnicy”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

 

Wrocław, 4 grudnia 2018 r.

 

Pobierz plik:pdfOgłoszenie
pdfKlauzula zgody

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego inspektorem kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu zostali:
– Pan Mirosław Bukowski — w Zespole Zamiejscowym w Legnicy,
– Pan Arkadiusz Małek — w Zespole Zamiejscowym w Wałbrzychu.