Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowisko radcy prawnego
wymiar czasu pracy – połowa etatu
miejsce wykonywania pracy – Wrocław

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

 • obsługa prawna zadań realizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w szczególności w oparciu o ustawę o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wewnętrzne,
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezesa RIO,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów,
 • udzielanie porad prawnych pracownikom RIO w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
 • ustalanie wykładni przepisów prawnych w związku ze sprawami prowadzonymi przez RIO,
 • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby RIO
 • sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach należących do zakresu działania RIO.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny oraz CV ze przebiegiem pracy zawodowej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko radcy prawnego we Wrocławiu”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 28 listopada 2018 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 7 dni, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

 

Wrocław, 14 listopada 2018 r.

 

Wynik naboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko radcy prawnego wybrano Panią Joannę Radzieję.

 

Pobierz plik: pdfOgłoszenie
pdfKlauzula zgody.df