Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na 1 stanowisko do spraw administracyjnych
w Biurze Izby

— miejsce wykonywania pracy: Wrocław

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

 • realizacja procedur wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie remontów, bieżącą konserwacją budynku RIO  we Wrocławiu,
 • udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji budynków i urządzeń zgodnie z normami BHP,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie: oznakowania  i sporządzania odpowiednich  dokumentów,
 • przygotowywania propozycji likwidacji środków trwałych i wyposażenia.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku ,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych prawo budowlane, o ochronie przeciwpożarowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zaangażowanie w podejmowane działania, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność dobra organizacja czasu pracy, umiejętność współpracy z innymi pracownikami.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. administracyjnych we Wrocławiu”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 30 października 2018 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

 

Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

 

Pobierz plik: pdfOgłoszenie

 

W wyniku naboru stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych i BHP w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu otrzymała Pani  Aleksandra Rzepecka.