Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

 ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na  stanowisko referenta ds. sekretariatu
w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
— miejsce wykonywania pracy: Wrocław

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie rejestrów, w tym: rejestru korespondencji kierowanej do Wydziału oraz rejestru kontroli i wystawionych upoważnień do przeprowadzenia kontroli,
 • przygotowywanie projektów pism, w tym: pism informujących o terminie rozpoczęcia kontroli oraz upoważnień do przeprowadzenia kontroli,
 • bieżąca weryfikacja kart wykorzystania czasu pracy przez inspektora ds. kontroli gospodarki finansowej,
 • prowadzenie podręcznego archiwum wydziałowego, w tym: rejestru wypożyczanej przez pracowników dokumentacji Wydziału,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zaangażowanie w podejmowane działania, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność dobra organizacja czasu pracy, umiejętność współpracy z innymi pracownikami.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. sekretariatu w WKGF we Wrocławiu , należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

Wrocław, 3 kwietnia 2018 r.

 

W wyniku postępowania konkursowego referentem ds sekretariatu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu została Pani Małgorzata Jurga.