Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowisku starszego referenta
w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

— miejsce wykonywania pracy: Wrocław

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

 • bieżący monitoring i kontrola dokumentów podlegających nadzorowi Izby,
 • monitorowanie stanu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • kontrola sprawozdań budżetowych jst,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, współpraca z jst,
 • udział w opracowaniu analiz, opinii, raportów i sprawozdań,
 • prowadzenie szkoleń i udzielanie wyjaśnień w zakresie sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji, prowadzenie rejestrów elektronicznych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez naczelnika wydziału.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku ,
 • wykształcenie wyższe II stopnia ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,
 • znajomość ustawodawstwa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word)
 • doświadczenie w przygotowaniu materiałów analitycznych i informacyjnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń, kreatywność i zaangażowanie w podejmowane działania,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie we współpracy z jst,
 • umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta WIAS — Wrocław”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

 

Wrocław, dnia 5 czerwca 2017 r.

 

Pobierz plik: pdfOgłoszenie

 

W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano najlepszą ofertę - Pani Magdaleny Orlikowskiej