Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na 5 stanowisk inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
miejsce wykonywania pracy:

– Zespół Zamiejscowy w Legnicy — 2 osoby

– Zespól Zamiejscowy w Wałbrzychu — 1 osoba

– Zespół we Wrocławiu — 2 osoby

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:

– przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej (w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych) w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach między gminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych (w tym mających osobowość prawną), na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
– przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wymagania konieczne:

– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– wykształcenie wyższe II stopnia (ekonomiczne, prawnicze, administracyjne),
– prawo jazdy kat. B (umiejętność jazdy),
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
– znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego,
– umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
– zaangażowanie w podejmowane działania,
– umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki dodatkowe:

– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
– umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków,
– komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
– rzetelność, dyskrecja i odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,
– terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora kontroli w WKGF we Wrocławiu lub Zespole Zamiejscowym w Wałbrzychu lub Zespole Zamiejscowym w Legnicy”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 10 marca 2017 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

 

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

Wynik naboru:

Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Zespole we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano we Wrocławiu Panią Andżelikę Akułę (Sekretariat WKGF). W zespołach zamiejscowych w Legnicy i Wałbrzychu wyboru nie dokonano.