W związku z licznymi pytaniami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi klasyfikacji budżetowej wydatków j.s.t. związanych z realizacją spisu rolnego, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wyjaśnia, co następuje.

Klasyfikacja budżetowa określona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) jest narzędziem, które ma umożliwić dysponentom środków budżetowych ewidencjonowanie określonych zdarzeń, rozstrzygniętych co do zasady przepisami prawa materialnego. Podstawą zaklasyfikowania wydatku do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej jest zatem ustalenie rodzaju (charakteru) tego wydatku oraz jego podstawy prawnej.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728),  w art. 19  określa  zadania z zakresu administracji rządowej jakie wykonuje gmina w ramach  prac spisowych. Środki na ich wykonanie przekazuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy w ramach wydatków osobowych mogą być finansowane dodatki lub jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

W ocenie Izby wydatki na dodatki  lub jednorazowe nagrody za wykonywanie prac spisowych dla pracowników gminy oddelegowanych do wykonywania prac związanych z powszechnym spisem rolnym należy klasyfikować w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” oraz paragrafie 302 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”, a wydatki rzeczowe w paragrafach odpowiednich dla rodzaju wydatku.

Jednocześnie należy zauważyć, że ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełną wiedzą o stanie faktycznym określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego dochodu lub wydatku.