Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław,

którą kieruje Prezes Izby.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych — Panią Małgorzatę Rybińską, z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 w zw. z ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych przez Administratora na świadczenie usług informatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, ani przekazywane do państw trzecich, a ich podanie w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.