Organem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu jest Kolegium, składające się z 16 członków i przewodniczącego, którym jest prezes Izby.

Spośród członków Kolegium prezes Izby wyznacza Składy Orzekające i powołuje Komisję ds. Kontrasygnaty.

W ramach Izby działają następujące komórki organizacyjne:

  1. prezes Izby i jego zastępca,
  2. główny księgowy,
  3. Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej,
  4. Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń,
  5. Biuro Izby,
  6. Zespół ds. Rachunkowości,
  7. samodzielne stanowiska pracy: do spraw organizacji oraz informacji publicznej, do spraw obsługi informatycznej, do spraw obsługi Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, do spraw obsługi Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz jego zastępców, właściwych w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, do spraw obsługi prawnej, do spraw BHP,
  8. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
  9. inspektor ochrony danych.

Zadania Izby wykonywane są w siedzibie Izby we Wrocławiu i w Zespołach Zamiejscowych — w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Pracą wydziałów i Biura Izby kierują odpowiednio naczelnicy Wydziałów i kierownik Biura, przy pomocy zastępców oraz koordynatorów Zespołów Zamiejscowych, a pracą Zespołu ds. Rachunkowości — główny księgowy.

Organizację, zadania i zasady funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu określa uchwała Kolegium nr 82/2014 z dnia 3 września 2014 r. (link do uchwały nr 82/2014), zmieniona uchwałami nr 98/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. (link do uchwały 98/2017), nr 40/2018 (link do uchwały 40/2018) z dnia 28 marca 2018 r., nr 88/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. (link do uchwały 88/2018), nr 124/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. (link do uchwały 124/2019) i nr 50/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. (link do uchwały 50/2023).

 

pdfStruktura organizacyjna (schemat)


Osoby pełniące kierownicze i kluczowe funkcje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Prezes Izby Lucyna Hanus
Zastępca Prezesa Izby Joanna Radzieja
Członek Kolegium
Koordynator Zespołu Zamiejscowego w Jeleniej Górze
Magdalena Macias
Członek Kolegium
Koordynator Zespołu Zamiejscowego w Legnicy
Aneta Kieljan
Członek Kolegium
Koordynator Zespołu Zamiejscowego w Wałbrzychu
Ewelina Kruk-Florkowska
Członek Kolegium Henryk Kamieniecki
Członek Kolegium Ewa Pudło
Członek Kolegium Arkadiusz Babczuk
Członek Kolegium Tomasz Miśkiewicz
Członek Kolegium Ewa Zarzecka
Członek Kolegium Monika Puchała
Członek Kolegium Michał Bernaś
Członek Kolegium Alina Giniowiec-Bakalarz
Członek Kolegium (pozaetatowy) Maciej Gardas
Członek Kolegium (pozaetatowy) Danuta Frydlewicz-Pierucka
Członek Kolegium (pozaetatowy) Elżbieta Piekarska
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Stanisława Olejnik
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wioletta Mikulska
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Małgorzata Adamczyk
Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Wojciech Kańczuga
Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń  
Kierownik Biura Izby Józefa Godawa-Laszczak
Główny Księgowy Izabela Werner-Kiełbińska