Informacji szczegółowych udziela sekretariat Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu — telefonicznie pod numerem (71) 797-76-10 (pn.-czw. 7:30-15:45, piątki 7:30-14:30).

Skargi i wnioski można:

  1. przesłać listownie, na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław;
  2. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
  3. przesłać elektronicznie, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  4. doręczyć osobiście na dziennik podawczy w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, który znajduje się na I piętrze budynku we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, pokój nr 102, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:45, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:30,
  5. złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,  przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, pokój nr 1, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:45, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:30.

Ważne! Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.

Wymagane informacje w skardze i wniosku:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Ogrodowa 2, 13-045 Wrocław);
  2. w przypadku składania w interesie innej osoby – dołączona pisemna zgoda tej osoby;
  3. w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa (jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawa zostanie przesłana do właściwego organu).

Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Informacja dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa lub wyznaczonego przez Prezesa pracownika Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu przyjęte zostało, że dyżury związane z przyjmowaniem obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywają się w środy – w godzinach od 14:00 do 16:30.

 

Informacja o przepisach, na podstawie których załatwiane są skargi i wnioski w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej  „k.p.a.";
– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

2. Zgodnie z art. 227 k.p.a., przedmiotem skargi składanej do RIO we Wrocławiu może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Izby albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

3. Stosownie do art. 237 § 4 k.p.a., w razie niezałatwienia skargi w ustawowo określonym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 tej ustawy. Zgodnie z art. 37 § 1. k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

4. Zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a., w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

5. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.