1. Rejestr uchwał Kolegium
 2. Rejestr uchwał Składu Orzekającego
 3. Rejestr uchwał Komisji ds. Kontrasygnaty
 4. Rejestr pełnomocnictw
 5. Rejestr upoważnień
 6. Ewidencja pieczęci i pieczątek
 7. Rejestry przesyłek wpływających i wychodzących
 8. Rejestr zarządzeń Prezesa Izby
 9. Rejestr zawieranych umów
 10. Rejestr skarg i wniosków
 11. Rejestr kontroli
 12. Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli
 13. Rejestr zawiadomień do Rzecznika DFP o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 14. Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej
 15. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) — zgodnie z zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 20/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu