Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem przekazywania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium i w nawiązaniu do pisma RIO we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2022 r. (znak OI.WR.013.5.2022), przesłanego nadzorowanym przez RIO we Wrocławiu jednostkom samorządu terytorialnego drogą elektroniczną – w sprawie zasad przekazywania elektronicznych wersji aktów podlegających nadzorowi/opiniowaniu przez RIO we Wrocławiu (system e-Nadzór) – informujemy, iż w przypadku nieposiadania przez członków komisji rewizyjnej kwalifikowanych podpisów elektronicznych, wnioski komisji rewizyjnych, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) należy przekazywać w postaci papierowej na adres siedziby we Wrocławiu lub adresy zespołów zamiejscowych Izby – zgodnie z właściwością miejscową.

Link do pisma z 27 lipca 2022 r.: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/e-nadzor/5277-informacja-w-sprawie-wdrozenia-systemu-enadzor-z-dniem-1-sierpnia-2022-r

Jednocześnie przypominamy, że organem nadzoru nad uchwałami organów stanowiących w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi wotum zaufania jest Wojewoda, w związku z powyższym nie należy ich przekazywać do RIO.