Wyniki działalności szkoleniowej Izby corocznie przedstawiane są w sprawozdaniu z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej (w tym w zestawieniu nr 2 na końcu sprawozdania).

Roczne sprawozdania z działalności Izby