Wyniki działalności opiniodawczej Izby corocznie przedstawiane są w sprawozdaniu z wykonania ramowego planu pracy, w tym planu kontroli.

Roczne sprawozdania z działalności Izby