Regionalne izby obrachunkowe, jak określono w art. 1 ust. 4 ustawy o r.i.o., prowadzą działalność informacyjną, instruktażową i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.

Z szerokiego zakresu tego rodzaju działalności można wyodrębnić sprawy, których przedmiot stanowią wielkości przedstawione w uchwałach budżetowych i w sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także informacje dotyczące działalności jednostek, których przedstawienie stanowi o dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych. W takim ujęciu do działalności informacyjno-analitycznej Izby zaliczono sprawy dotyczące wielkości budżetów, ustalonych i wykonanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a także wyniki działalności nadzorczej i kontrolnej Izby, w tym sprawy:
– monitorowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian dokonywanych przez upoważnione organy,
- analizowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zgodności wykazanych wielkości i zachowania ustawowych poziomów wskaźników i relacji,
– analizowania zgodności planu wykazanego w sprawozdaniach budżetowych z planem wynikającym z podjętych uchwał w sprawie budżetu z uwzględnieniem zmian i prawidłowo dokonanych przeniesień,
– opracowania analiz i zestawień dotyczących wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego,
– przygotowania informacji o wynikach działalności izby w związku z pełnieniem funkcji nadzorczej i kontrolnej, w tym przygotowanie informacji o negatywnych opiniach wydanych przez składy orzekające w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok budżetowy,
– upowszechniania informacji wynikających ze sprawowania funkcji kontrolnej przez Izbę.

Działalność informacyjna Izby znajduje odbicie w opracowaniach:
– „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za .... rok ”,
– „Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok ....”.
– „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w .... roku”, (KRRIO).