Podstawy prawne działania organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104) określa:
– zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 189) określa m.in.:
– regulamin działania komisji orzekających,
– zakres zadań organizacyjno-prawnej i biurowej obsługi komisji orzekających oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych,
– warunki organizowania i prowadzenia szkolenia członków komisji orzekających oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 933) określa m.in.:
– wzór formularza zgłoszenia osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą,
– sposób i tryb zasięgania informacji z rejestru,
– wzór pisemnego zapytania o informacje z rejestru.