Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wyjaśnienia udzielone przez RIO Wrocław
 
Wybierz odpowiednią opcję
GP-WR-0730- /
albo
Data wyjaśnienia: od do (np 01-02-2015)
lub
Słowa kluczowe:


Znaleziono 59 rekordy(ów) pasujących do wzorca.


1.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-029/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
26.06.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, podstawa naliczania, przedszkole niepubliczne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 nr 38 poz. 827),
 2. Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:   73002914.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 04-08-2014 12:08
rejestr zmian


2.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-028/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
26.06.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
modernizacja punktów świetlnych, oświetlenie dróg, zadania j.s.t.

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
 2. Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Pobierz plik:   73002814.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 04-08-2014 12:08
rejestr zmian


3.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-024/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
14.04.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
dług jst, restrukturyzacja

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 6 ust. 2 pkt 5, art. 89 ust. 1 pkt 3, art 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885)

Pobierz plik:   73002414.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-04-2014 12:04
rejestr zmian


4.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-020/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
28.03.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
klasyfikacja budżetowa, opłaty, wywóz nieczystości

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207),
 2. Art. 2 ust. 3, art. 6m, art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399).

Pobierz plik:   73002014.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-04-2014 12:04
rejestr zmian


5.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-019/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
03.03.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
rozliczenie dotacji oświatowej, szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885),
 2. Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pobierz plik:   73001914.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-04-2014 12:04
rejestr zmian


6.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-017/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
26.03.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
karty płatnicze, niepodatkowe należności budżetowe

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2010 r. nr 43 poz. 247 z późn. zm.)

Pobierz plik:   73001714.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-04-2014 12:04
rejestr zmian


7.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-010/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
31.01.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
klasyfikacja budżetowa, piecza zastępcza

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 237 ust. 2 pkt 3, art. 249 ust. 3 i 4, art. 250, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 2. Art. 180 pkt 2 i 13 lit. a, art. 191 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)

Pobierz plik:   73001014.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-03-2014 12:03
rejestr zmian


8.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-006/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
20.01.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, przedszkole niepubliczne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 14 i 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827),
 2. Art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Pobierz plik:   73000614.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-03-2014 12:03
rejestr zmian


9.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-005/14
Data udzielenia wyjaśnienia:
16.01.2014
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, przedszkole niepubliczne, wydatki bieżące

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827)

Pobierz plik:   73000514.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 18-03-2014 12:03
rejestr zmian


10.
Wyjaśnienie numer:
GP-WR-0730-023/13
Data udzielenia wyjaśnienia:
30.09.2013
Dotyczy (słowa kluczowe):
dochody, dotacja, opłaty, przedszkole niepubliczne, wychowanie przedszkolne, wyżywienie

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827),
 2. Art. 211, 212, 214, 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Pobierz plik:   73002313.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-11-2013 12:11
rejestr zmian
Przejdź do strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc