Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wyjaśnienia udzielone przez RIO Wrocław
 
Wybierz odpowiednią opcję
nr: rok:
albo
Data wyjaśnienia: od do (np 25-03-2017)
lub
Słowa kluczowe:


Znaleziono 109 rekordy(ów) pasujących do wzorca.


1.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.023.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
20.05.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
fundusz sołecki

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 44 ust. 2 , art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 2. Art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.).
 3. Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446).
 4. Art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2a ust. 2 i art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).

Pobierz plik:   54002316.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


2.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.022.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
19.04.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja oświatowa

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
 2. § 6 ust. 5 pkt 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

Pobierz plik:   54002216.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


3.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.018.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
31.03.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
zaangażowanie wydatków

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 2. Część II pkt 2 ppkt 9 i 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).
 3. § 9 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119).

Pobierz plik:   54001816.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


4.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.015.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
02.03.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja oświatowa

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).
 2. Art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. (Dz. U. poz. 2199).

Pobierz plik:   54001516.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


5.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.013.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
18.03.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
dotacja, podręczniki, wydatki strukturalne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. załącznik nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119 oraz z 2015 r. poz. 459 i 1511).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255).
 3. Art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz.U. poz. 759).

Pobierz plik:   54001316.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


6.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.012.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
29.02.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
niepubliczna jednostka oświatowa, zwrot dotacji

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 2. Art. 90 ust. 3c i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

Pobierz plik:   54001216.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


7.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.010.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
23.02.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
fundusz sołecki

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. art. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).
 2. art. 54, art. 69 ust. 1, art.247 ust. 2, art. 254 i art. 260 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:   54001016.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


8.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.004.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
26.01.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
transport publiczny, zadania własne

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, ze zm.).
 2. Art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515).

Pobierz plik:   54000416.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


9.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.003.2016
Data udzielenia wyjaśnienia:
20.01.2016
Dotyczy (słowa kluczowe):
dług publiczny, forfaiting

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 72, art. 73, art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr 298, poz. 1767).

Pobierz plik:   54000316.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-08-2016 12:08
rejestr zmian


10.
Wyjaśnienie numer:
P.WR.54.074.2015
Data udzielenia wyjaśnienia:
03.12.2015
Dotyczy (słowa kluczowe):
dofinansowanie, działalność lecznicza, NZOZ

Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

 1. Art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
 2. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:   54007415.pdf

Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-01-2016 12:01
rejestr zmian
Przejdź do strony: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc